Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEACLUB.COM.PL

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest firma A&R Service Rafał Niedźwiecki z siedzibą w Poznaniu, na os. Kosmonautów 10/37, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 7411214611 oraz numerem statystycznym REGON 519628001.


Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

 - telefonicznie: 667 154 064 lub 663 407 803; od poniedziałku soboty w godzinach 9-21 oraz w niedziele w godzinach 10-20, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 - mailowo: teaclub@teaclub.com.plDEFINICJE

Czas realizacji zamówienia  - czas, w którym zamówienie jest przygotowywane oraz przekazywane firmie dostawczej w celu dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Klienta adres; nie obejmuje czasu dostawy


Klient – osoba fizyczna (w tym konsument), która ukończyła co najmniej 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego


Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


Konto lub Konto Klienta – usługa Sklepu, świadczona drogą elektroniczną;  funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient po dokonaniu rejestracji ma możliwość korzystać z Usług Sklepu bez konieczności wprowadzania każdorazowo swoich danych osobowych, a także ma dostęp do historii Zamówień oraz innych danych i funkcjonalności niedostępnych niezarejestrowanym i niezalogowanym Klientom


Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot/przedmioty oraz warunki Zamówienia, w tym warunków dostawy i sposobu płatności.


Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Klienta o nowościach, zmianach lub promocjach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych treści w postaci listu elektronicznego.


Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem:
https://teaclub.com.pl/content/3-warunki-uzytkowania


Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego, który określa zakres świadczenia usług oraz zawierania umów sprzedaży na odległość w ramach zorganizowanego  systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego


Rejestracja - usługa świadczona drogą elektroniczną; dobrowolna  i bezpłatna procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego; dokonana  w oparciu o przedstawione Klientowi komunikaty  oraz w oparciu o podane przez Klienta dane, w tym dane osobowe, z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnianego przed Usługodawcę na stronie Sklepu Internetowego


Sklep Internetowy (także „Sklep”) - serwis internetowy dostępny pod adresem
www.teaclub.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na dostępne w Sklepie towary, zawierać Umowy sprzedaży  na odległość, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu

 
Strona – Usługodawca lub Klient


Towar - produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu Internetowego


Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r., zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Klientem na odległość, w ramach zorganizowanego  systemu zawierania  umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość; za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, której przedmiotem są Towary

 

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu

 

Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Rafał Niedźwiecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A&R Service Rafał Niedźwiecki, os. Kosmonautów 10/37, 61-627 Poznań, NIP 7411214611, REGON 519628001, wpisany do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki


Zamówienie - oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą,  prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka, w szczególności rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży, terminy, cenę, sposób dostawy oraz koszty; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21 oraz w niedziele w godzinach 10-20, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary

 


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, zakładania i prowadzenia Konta, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.

2. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów. Sklep udostępnia również każdemu Klientowi bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną całodobowo przez wszystkie dni w roku. Są to: przedstawienie asortymentu Sklepu, możliwość składania Zamówień na Towaru dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym możliwość zawierania Umów na odległość; formularz Zamówienia, formularz rejestracji i logowania, Konto, Koszyk, Newsletter, wyszukiwarka produktów, wystawianie Komentarzy i oceny Towarów.

3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (Opera 12.0 i wyżej, Microsoft Internet Explorer 8.0 i wyżej, Mozilla FireFox 20.0 i wyżej, Safari 4.0 i wyżej oraz Google Chrome 23.0 i wyżej), z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

a) dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeśli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej

b) podane wymagania minimalne pozwalają na uruchomienie usługi i korzystanie ze Sklepu Internetowego www.teaclub.com.pl. Podane wymagania techniczne nie uwzględniają obciążenia wywołanego przez zainstalowane i uruchomione aplikacje Klienta, które korzystają z zasobów sprzętowych urządzenia końcowego Klienta.

4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów

5. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
§ 2. REJESTRACJA

1. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.


2. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Klienta w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie według interaktywnego formularza. W pierwszej kolejności należy podać prawidłowy adres e-mail, który będzie służył do logowania się do Konta Klienta oraz zaakceptować go poprzez aktywowanie przycisku „Stwórz Konto”. Następnie wypełnia formularz swoimi prawdziwymi danymi osobowymi oraz te zaznaczone jako obowiązkowe. Podczas tego kroku można dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Utworzenie Konta następuje po aktywowaniu przycisku „Zarejestruj się”.


3. Za pomocą danych do logowania się tj. adresu e-mail podanego podczas Rejestracji Konta oraz wybranego przez Klienta hasła, Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta, w którym to może m.in. uzupełnić dane adresowe oraz dodatkowe formy kontaktu.


4. Klient może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez zaznaczenie przycisku „Utwórz konto”.


5. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.


6. Z chwilą dokonania rejestracji, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.

7. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


8. W procesie Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.


9. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
§ 3. ZAMÓWIENIE

1. Informacje o towarach i usługach, które są zawarte w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r., lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.


2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21 oraz niedziele handlowe w godzinach 10-20. Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary.


3. Zamówienia mogą składać Klienci, którzy posiadają zarejestrowane Konto w Sklepie Internetowym oraz Klienci niezarejestrowani. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, może dokonać Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania lub dokonać Rejestracji w trakcie składania Zamówienia.


4. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka, w którym to zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia. W procesie składania Zamówienia, Koszyk można dowolnie modyfikować, do momentu jego akceptacji przez Klienta i finalizacji zamówienia, czyli momentu uaktywnienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu Klient ma możliwość modyfikacji Koszyka oraz korygowania danych adresowych. Po tym momencie, w celu skorygowania błędnie wprowadzonych danych adresowych, do chwili nadania przesyłki z Towarem, może to zrobić jedynie poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. łączna cena i informacje szczegółowe Zamówienia.


5. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki. Warunkiem złożenia Zamówienia i skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także potwierdzenie, że konsument wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Po skompletowaniu Zamówienia Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.


6. Zamówienie stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy kupna Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, w tym w Koncie Klienta oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, na adres e-mail Klienta.


8. Produkty oznaczone jako „wyprzedaż” realizowane są do wyczerpania zapasów. W przypadku braku produktu oznaczonego jako „wyprzedaż”, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz jej rozwiązania.


9. W przypadku braku jakiegokolwiek produktu ze stałej oferty, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową lub telefoniczną w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz jej rozwiązania.


10. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 (pięciu) dni roboczych, za wyjątkiem produktów oznaczonych innym (dłuższym) terminem wysyłki, z zaznaczeniem, że Klient w takim przypadku każdorazowo zostanie poinformowany indywidualnie na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, o planowanym terminie realizacji. W zależności od wybranej formy płatności, Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

a) płatność przy odbiorze -  po zawarciu Umowy Sprzedaży,

b) przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę,

c) płatność Przelewy24 - po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.


11.Po wyżej wymienionym czasie rozpoczęcia realizacji Zamówienia, Towary wydawane są przewoźnikowi:

a) InPost (Paczkomaty oraz Kurier) -  od poniedziałku do soboty w godzinach 9-21 oraz w niedzielę w godzinach 10-20, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Kurier DHL – po przyjęciu płatności za Zamówienie od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 przekazywane jest do realizacji tego samego dnia roboczego; po przyjęciu płatności za Zamówienie od poniedziałku do czwartku po godzinie 12:00 przekazywane są do realizacji następnego dnia roboczego; po przyjęciu płatności za Zamówienie w piątek po godzinie 12, w sobotę lub w niedzielę, przekazywane są do realizacji w kolejny dzień roboczy;

c) Poczta Polska - od poniedziałku do piątku w godzinach 9-21, w sobotę w godzinach 9-18 oraz w niedzielę w godzinach 10-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 § 4. CENY I PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Aktualny cennik dostaw wraz z możliwymi rodzajami dostaw znajdują się w zakładce Koszty Dostawy, która dostępna jest z poziomu każdej podstrony Sklepu Internetowego oraz pod tym adresem: www.teaclub.com.pl/content/1-koszty-dostawy


2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.


3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

b) płatność przy odbiorze (za pobraniem);

c) płatność elektroniczna poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, należący do spółki PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kancelarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935; NIP: 7792369887.


4. Klient jest zobowiązany uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku uiszczonej płatności za Zamówienie, po tym czasie Zamówienie zostanie anulowane, a Klient nie zostanie obciążony żadnymi kosztami.


5. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon, a na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT, która wysyłana jest drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail, w postaci elektronicznego obrazu dokumentu rozliczeniowego. Wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2012r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.


6. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie, w szczególności w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, z zastrzeżeniem, iż warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 


§ 5. DOSTAWA

 

1. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.


2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy Zamówienia:

a) za pośrednictwem InPost Paczkomaty z dostawą do wybranego przez Klienta paczkomatu – zamówienia przedpłacone i za pobraniem,

b) za pośrednictwem InPost Kurier z dostawą na wskazany przez Klienta adres -  zamówienia przedpłacone i za pobraniem,

c) za pośrednictwem przewoźnika DHL  -  zamówienia przedpłacone i za pobraniem,

d) za pośrednictwem Poczty Polskiej  -  zamówienia przedpłacone i za pobraniem

e) odbiór osobisty pod adresem: ul Bukowska 156, Poznań w CH King Cross Marcelin, w sklepie stacjonarny Tea Club  -  zamówienia przedpłacone i za pobraniem,

f) odbiór osobisty pod adresem: ul. Drużbickiego 2, Poznań w CH Plaza, w sklepie stacjonarnym Gentelman - tylko zamówienia przedpłacone.


3. Koszt wysyłki uiszcza Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia i opcji dostawy wybranej przez Klienta. Po dokonaniu tych wyborów przez Klienta, koszty te doliczane są do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Wyjątkiem stanowi osiągnięcie progu darmowej dostawy, której koszt ponosi wówczas Sprzedawca. Próg darmowej dostawy określony jest w cenniku dostaw Sklepu Internetowego oraz każdorazowo przy tworzonym przez Klienta Zamówieniu.

4. Towar nadawany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.


5. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (pięciu) dni roboczych, liczonych od momentu przekazania Zamówienia przewoźnikowi.


6. J
eżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.


7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugeruje się, aby Konsument sprawdził przesyłkę, a przynajmniej jej zewnętrzny stan.


8. Sugerujemy także, aby każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i w przypadku stwierdzenia:

a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Umowy sprzedaży,

 

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.


9. Zamówienia z odbiorem osobistym w sklepie dostępne są do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru Zamówienia. Po tym czasie Zamówienie zostanie automatycznie anulowane, chyba że Strony postanowią inaczej. W celu odbioru Zamówienia internetowego w sklepie stacjonarnym należy posługiwać się numerem zamówienia, który podany jest w historii zamówień na Koncie Klienta oraz w mailu potwierdzającym Zamówienie.


10. W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta zwrot nadpłaconej ceny (za zakupione Towary) nastąpi w terminie 14 dni. Koszty wysyłki określone zostają jako rekompensata dla Sprzedawcy za przygotowanie i realizację nieodebranego Zamówienia.


11. W przypadku, gdy Klient żąda ponownego dostarczenia zamówionego Towaru, musi dokonać ponownej zapłaty za wysyłkę.

  

§ 6. REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o bezpłatnej naprawie, wymianie towaru na nowy lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna, tzn., gdy nie wpływa znacząco na prawidłowe funkcjonowanie Towaru.


2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący (Klient nie będący Konsumentem) traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


3. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres: A&R Service Rafał Niedźwiecki, os. Kosmonautów 10/37, 61-627 Poznań lub drogą elektroniczną na adres e-mail: teaclub@teaclub.com.pl


4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz danymi kontaktowymi Konsumenta i zgłoszeniem reklamacyjnym, w którym to należy wskazać numer zamówienia, osobę składającą reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wadę Towaru. W miarę możliwości Konsument proszony jest o
załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.


5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.


6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


7. Wybrane Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora.§ 7. ZWROTY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;


2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


3. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dołączanego do Zamówienia. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.


4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.


5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania). Przesyłki wysyłane za pobraniem nie są przyjmowane. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.


7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


8. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca  krótki termin przydatności użycia;

c) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


§ 8. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KODÓW RABATOWYCH

1. Kod rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez Sklep Internetowy teaclub.com.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.


2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie zarejestrowanych Klientów teaclub.com.pl, którzy w okresie obowiązywania promocji aktywowali poprawny kod w polu „Kod rabatowy” oraz potwierdzili go przyciskiem „TAK” podczas składania Zamówienia. Wprowadzenie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.


3. W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.


4. Kody rabatowe są jednorazowe.


5. Kody rabatowe przypisane są do Konta zarejestrowanego Klienta, kodów rabatowych nie można przekazywać innym Użytkownikom.

 


§ 9. NEWSLETTER I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Każdy Klient może zrezygnować z każdej z usług, której Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.


2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.


3. Aby uruchomić subskrypcję Newslettera należy dokonać jednej z poniższych czynności:

a) Zamówić Newsletter poprzez formularz dostępny na stronie www.teaclub.com.pl poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail),

b) Podczas składania Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonać akceptacji treści Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej


4. Z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila powitalnego w Newsletterze, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.


5. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres teaclub@teaclub.com.pl.


6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres teaclub@teaclub.com.pl.


7. Aby korzystać z usługi dodawania do Listy Życzeń, Klient musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu. Korzystanie z Listy Życzeń nie jest zobowiązujące, a dostęp do niej ma jedynie Klient. Aby skorzystać z usługi Lista Życzeń, Klient uaktywnia przycisk „Dodaj do listy życzeń”, który jest dostępny przy poszczególnych Towarach w Sklepie Internetowym. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce listy życzeń zmienia się wskaźnik produktów. Klient może dowolnie edytować własną Listę Życzeń oraz udostępniać ją innym osobom poprzez podanie adresu e-mail. Usługodawca nie ma dostępu do Listy Życzeń ani do adresów e-mail podanych przez Klienta w celu udostępniania swojej Listy Życzeń.


8. Usługa Komentarzy jest dobrowolna i polega na udostępnieniu Klientom narzędzi teleinformatycznych służących zamieszczaniu przy poszczególnych Towarach, osobistych, subiektywnych opinii Klienta.


9. Sprzedawca jest uprawniony do uniemożliwienia Klientowi dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

 


§ 10. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.


2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.


3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie wymaganych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówienia.


4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.


5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.


6. Sklep jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).


7. Akceptacja Regulaminu i założenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sklep.


8. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Sklep obejmują w szczególności imię, nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów.


9. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji świadczenia usług w ramach Sklepu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, w szczególności:

a) w celu realizacji składanych zamówień

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy

c) w celu przekazywania  informacji o produktach, ofercie i promocjach za pośrednictwem cyklicznie wysłanych wiadomości elektronicznych Newslettera, o ile Klient wyraził na to zgodę subskrybując otrzymywanie Newslettera

10. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez zarejestrowanego Klienta mogą być przez niego samodzielnie zmieniane po zalogowaniu w Sklepie. Klient, w tym Klient nieposiadający zarejestrowanego konta, ma także prawo do całkowitego usunięcia wszelkich zgromadzonych danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: teaclub@teaclub.com.pl z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie.


11. Sklep może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 


§ 11. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution)


4. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592


5. Skorzystanie z ADR możliwe jest tylko i wyłącznie po:

a) Zakończeniu procesu reklamacyjnego (w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację Sprzedawcy)

b) Oraz wyrażeniu przez obie Strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze Stron nie wyrazi zgody na procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa)


6. Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.


2. Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Towarów, nazwa Sklepu, znaki towarowe przysługujące Usługodawcy oraz producentom Towarów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.


4. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.


5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem podstrony (zakładki) Sklepu – Regulamin, dostępnej z każdego poziomu w Sklepie Internetowym.


6. Polityka Prywatności, znajdująca się tutaj, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.